Gebruikersdag 2023 - Tiende Editie!

Maastricht University en de Open Universiteit organiseren de 10e editie van de 4C/ID gebruikersdag

De gebruikersdag is bedoeld als ontmoetingsplaats waar gebruikers van het 4C/ID-model elkaar kunnen inspireren met voorbeelden van succesvolle ontwerpen en kennis kunnen delen omtrent verdere ontwikkelingen van het model.


Informatie

Datum: Vrijdag 24 maart 2023
Locatie: Van der Valk Hotel
Nijverheidsweg 35
6227 AL Maastricht

Toegangsprijs: €135,-


Image

Interactieve sessies


Gedurende de gebruikersdag vinden er twee rondes van vijf interactieve sessies plaats. In deze sessies verzorgen sprekers een (interactieve) presentatie over een project waarin het 4C/ID-model is toegepast. Zij presenteren een voorbeeld van (het ontstaan van) een blauwdruk voor instructie, de hierop gebaseerde ontwikkelde instructie en de implementatie van deze instructie in de praktijk. In de interactieve sessie van 75 minuten gaan publiek en spreker in de vorm van een opdracht of discussie uitgebreid in op ervaringen met het 4C/ID-model en de blauwdruk voor onderwijs.

Programma


10:30-11:00: Ontvangst met koffie/thee in het Van der Valk Hotel Maastricht.

11:00-12:00: Opening en hoofdlezing
Na een opening door dagvoorzitter Iwan Wopereis (Open Universiteit) geeft Jimmy Frerejean (Maastricht University) een korte lezing over flexibele onderwijsprogramma's met 4C/ID. Hij bespreekt de theoretische insteek voor flexibiliseren met 4C/ID en geeft een praktisch voorbeeld van de Master of Health Professions Education.

12:00-13:30: Netwerklunch
De inbegrepen lunch biedt een mooie gelegenheid om te netwerken met mede-4C/ID gebruikers. Er is ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen rondom de toepassing van 4C/ID.

13:30-14:45: Interactieve sessies (ronde 1)
In verschillende sessies verzorgen sprekers een (interactieve) presentatie over onderwijs dat met 4C/ID is ontworpen. Zie de sessiebeschrijvingen hieronder.

Ruimte Steineberg St. Cunnibert B One B Two
Spreker Bart Raijmakers
Fontys Sporthogeschool
Iwan Wopereis
en collega's
Gerjan Willems
MUMC+
Serge de Beer
LearningTour

15:00-16:15: Interactieve sessies (ronde 2)
In verschillende sessies verzorgen sprekers een (interactieve) presentatie over onderwijs dat met 4C/ID is ontworpen. Zie de sessiebeschrijvingen hieronder.

Ruimte Steineberg St. Cunnibert B One B Two
Spreker Jorrick Beckers
Fontys Sporthogeschool
Francesca Fritella
Twente University
Kyra Meutstege
Twente University
-

16:15-16:30: Plenaire afsluiting
Dagvoorzitter Iwan Wopereis blikt kort terug op de dag en sluit daarmee de gebruikersdag.


Sessiebeschrijvingen

Het ontwerpen van een betekenisvol en uitdagend curriculum voor leraren lichamelijke opvoeding in opleiding.

Bart Raijmakers, Fontys Sporthogeschool Eindhoven

Gestimuleerd en geïnspireerd door bevindingen binnen ons eigen opleidingsinstituut en de ontwikkelingen om ons heen, stelden we onszelf als opleiding een aantal jaren geleden een doel: het ontwerpen van een nieuw curriculum dat de betrokkenheid, zelfregulatie en motivatie van studenten meer zou stimuleren. Een curriculum dat meer betekenisvol, consistent en studeerbaar zou zijn en waarin de transfer van de opleidingspraktijk naar de authentieke beroepspraktijk groter zou zijn. Aan de hand van het 4C/ID-model hebben we een nieuw curriculum weten te ontwerpen dat in grote mate tegemoetkomt aan onze wensen en doelen. Inmiddels is het nieuwe curriculum volledig geïmplementeerd en volgen al onze bachelorstudenten het vernieuwde onderwijs. Onderwijs waarin een thematische werkwijze wordt gehanteerd en de authentieke beroepspraktijk centraal staat. Onderwijs dat gericht is op de ontwikkeling van complexe vaardigheden, waarin op een interdisciplinaire wijze ondersteuning wordt geboden bij het werken aan leertaken en waarin middels het hanteren van activerende didactische werkvormen en (formatieve) evaluatieactiviteiten de betrokkenheid en zelfregulatie van studenten wordt gestimuleerd.

In onze sessie geven we de deelnemers op een interactieve wijze een inkijk in ons ontwerpproces en delen middels do’s en don’ts onze ervaringen. We geven deelnemers een inkijkje in ons opleidingsprogramma en de uitdagingen waar we nu voor staan. Graag gaan we met de deelnemers in gesprek om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen.

Ontwerp en implementatie van een professionaliseringstraject ‘differentiëren’ voor wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs

Kyra Meutstege, Universiteit Twente

Er wordt steeds meer van docenten verwacht dat zij hun onderwijs afstemmen op de verschillen tussen hun leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat differentiëren een positief effect kan hebben op de leerprestaties. Dit is echter een complexe taak en veel docenten vinden dit erg lastig. Docenten moeten bijvoorbeeld de voortgang van hun leerlingen monitoren, een goed passende instructie bieden, en alle leerlingen op hun eigen niveau uitdagen om tot leren te komen. In dit project hebben we een cognitieve taakanalyse uitgevoerd naar de kennis en vaardigheden die wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs nodig hebben om te differentiëren. Deze inzichten zijn vervolgens gevalideerd en uitgebreid tijdens expertmeetings met wederom docenten, maar ook andere experts op het gebied van differentiatie

Op basis van het 4C/ID-model is een professionaliseringstraject ontworpen. Dit traject, voor wiskundedocenten die al voor de klas staan, duurde 5 maanden en bestond uit 8 bijeenkomsten met tussentijdse lesobservaties en feedbackmomenten. Deelnemers hebben, omdat zij veel lessen geven, vaak de gelegenheid om de geleerde vaardigheden te oefenen in een authentieke setting. Tijdens de bijeenkomsten kregen de deelnemers handvatten en ondersteuning (bijvoorbeeld modeling examples) om tijdens hun eigen lessen met differentiatie aan de slag te gaan. De trainer kwam regelmatig lessen observeren en gaf de deelnemers op basis van deze observaties en nagesprekken persoonlijke feedback.

De eerste groep deelnemers heeft de training gevolgd van januari tot juni 2022. Tijdens deze parallelsessie wordt er dieper ingegaan op het vooronderzoek (de cognitieve taakanalyse), het ontwerp van het professionaliseringstraject, en de eerste reacties van de deelnemende docenten. We gaan met deelnemers aan de sessie in gesprek over verschillende ontwerpkeuzes die zijn gemaakt, en verkennen gezamenlijk een aantal alternatieven.

Het m.b.v. 4C/ID begeleiden van de transitie van > 800 zorgprofessionals naar een nieuw HIGH-TEC operatiekamercomplex

Gerjan Willems, Maastricht University Medical Center (MUMC+)

Voorbereidend op de ingebruikname van een nieuw HIGH-TEC OK complex in het Maastricht UMC+ is er in 2017 een intensief trainings- en assessmentprogramma ontwikkeld. Om de hele transitie naar de nieuwe afdeling te trainen en te begeleiden werd er een werkplekgericht trainingsprogramma ontwikkeld. Het ontwikkelproces heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de verschillende gebruikersgroepen, Medische technologie organisatie, het Facilitair Bedrijf en de Maastricht UMC+ Academie. Met het programma ondersteunden we met z’n allen de transitie van de oude- naar de nieuwe werkomgeving ten faveure van patiënt, medewerker en organisatie. Het 4C/ID trainingsprogramma kenmerkte zich door een 4 fasen aanpak:

Fase 1: het trainen van deeltaken op de werkplek
Fase 2: het trainen van hele taken op de werkplek
Fase 3: het borgen van de resultaten van de deeltaak en hele taak trainingen op de werkplek (lang termijn investering)
Fase 4: het ontwerpen van performance support systemen (JIT) om m.n. deeltaken te ondersteunen

Doelstelling van deze aanpak was dat binnen het MUMC+ een zo kwalitatief, effectief en veilig mogelijk perioperatief proces voor zowel de patiënt, medewerker als de organisatie werd en wordt vormgegeven. De fases 1 & 2 vormden de trainingselementen welke initieel gevolgd dienden te worden, fase 3 en 4 verzorgd de borging van het geleerde voor de toekomst. In deze interactieve sessie zullen we samen de diverse elementen van het programma ontleden met als doel waarom er bepaalde keuzes wel of niet gemaakt zijn, afgezet tegen de zuivere whole task (4C/ID) theorie. Ook zullen we gaan kijken naar de variabelen die uiteindelijk niet onder controle kregen èn de meting die we vooral op procesniveau hebben verricht om het hele proces uiteindelijk een iteratief karakter te geven.

Application of 4C/ID to the design of a research-based blueprint for computer-assisted interpreter training

Let op! Engelstalige sessie!

Francesca Maria Frittella, e-Learning specialist at the BMS faculty of the University of Twente

Simultaneous interpreting (SI) is a form of real-time aural translation of speech performed by human interpreters. It is typically employed in international conferences (e.g., at the European Institutions) to make multilingual communication possible. The profession is now undergoing a “technological turn”, in which new ICTs are shaping the ways and contexts in which SI is performed. While some technologies threaten to replace human interpreters, others aim to augment their performance. Computer-assisted interpreting (CAI) tools are one such emerging technologies that bear the potential to increase interpreters’ accuracy and help them remain competitive in a changing landscape. The industry, professional associations, and universities have great interest in introducing these technologies into interpreters’ workflow. However, given their novelty and the dearth of research, the field is lacking systematic training proposals. This project, which is conducted within the framework of a doctorate at the University of Surrey (UK), addresses this educational need. Looking at CAI as a complex skill in the cognitive domain, I chose 4C/ID as a framework. In this presentation, I will share how I identified skills required for CAI through cognitive task analysis based on controlled tests and designed a blueprint based on 4C/ID. I will discuss the challenges in the adaptation of 4C/ID to this case study and how I addressed them. The discussion is of interest to those who aim to design 4C/ID-based training on skills for which the model was not yet used, where some flexibility in the adaptation of methods is required, and those who are faced with an “envisioned world problem”, i.e., designing training for a “skill of the future” for which no experts are yet available.

Leren over 4C/ID – hoe dan?

Jimmy Frerejean (UM), Marieke van Geel (UT), Liesbeth Kester (UU), Iwan Wopereis (OU)

Het 4C/ID model biedt goede handvatten om cursussen en opleidingen te ontwerpen die gericht zijn op het aanleren van complexe vaardigheden. Maar het ontwerpen met 4C/ID is op zichzelf ook een complexe vaardigheid! Deze informatiesessie staat in het teken van leren over 4C/ID. In korte presentaties leggen we uit hoe 4C/ID onderwezen wordt in verschillende opleidingen bij de Universiteit Utrecht, de Universiteit Twente, de Open Universiteit, en de Universiteit Maastricht. Ook maken we een rondje langs beschikbare bronnen die gebruikt kunnen worden om meer over 4C/ID te leren. Na de presentaties gaan we vervolgens graag met het publiek in gesprek over de vragen: Wat wil jij leren over 4C/ID? Hoe zou je dat willen leren? Train jij anderen in 4C/ID? Hoe doe je dat? Hoe heb jij over 4C/ID geleerd? Wat heeft daarbij geholpen? Wat kunnen we van jou leren?

Ontwerpen van de Master opleiding Sport- en Bewegingsonderwijs

Jorrick Beckers, Fontys Sporthogeschool

Op de Sporthogeschool van Fontys heeft men sinds 2009 een master Sport- en Bewegingsonderwijs, zij het in eerste instantie onder een andere naam. Hoewel de master goed gewaardeerd werd door studenten is er eind 2016 een traject ingezet om het curriculum te herzien op basis van het 4C/ID model. In deze sessie wordt u meegenomen in de keuzes die gemaakt zijn in het kader van deze herziening en wordt globaal het ontwerp besproken.  Het curriculum wordt inmiddels sinds 2018 gebruikt en is sindsdien op kleine en grotere punten aangepast omdat we merkten dat een aantal aspecten van het ontwerp niet goed tot hun recht kwamen. Zodoende zijn we verschoven van een ontwerp dat 4C/ID richtlijnen bijna op de letter hebben volgde tot een curriculum dat de principes soms wat heeft losgelaten om aan te sluiten bij onze doelgroep. In de presentatie wordt nadrukkelijk gereflecteerd op implementatie van theorie naar praktijk. Tijdens de presentatie wordt er voldoende ruimte gelaten voor discussie en andere interactie.

Complexe digitale taken trainen met video en checklists

Serge de Beer, videospecialist voor technical training 

De implementatie van organisatie breed ingezette software heeft een grote impact. Gebruikers zijn gewend aan bepaalde functionaliteit en procedures en moeten die inruilen voor een nieuwe werkwijze. Zeker in het onderwijs, waar de werkdruk hoog is en de arbeidsmarkt krap, is het zaak om effectief & efficiënt te implementeren. Het trainen van de gebruikers speelt hierbij een essentiële rol.

Binnen het Grafisch Lyceum Rotterdam wordt het studentadministratiesysteem OSIRIS ingevoerd. Er is voor gekozen medewerkers niet klassikaal te trainen, om diverse praktische redenen. De benodigde kennis en vaardigheden worden just-in-time aangeboden, met behulp van instructievideo’s en checklists met microlearning.

Op de ontwikkelaar van deze leermiddelen rust de taak om de gebruiker uiteindelijk zelfstandig complexe vaardigheden binnen OSIRIS te laten beheersen. En dit ook nog voor doelgroepen die variëren van student tot beheerder van de software. Dit heeft onder andere invloed op de opbouw, lengte en “tone of voice” van de video’s.

 

Bij het ontwikkelen van dit materiaal is 4C/ID een belangrijke bron van inspiratie. In de eerste fase wordt de gebruiker meegenomen in de software. Geen knoppencursus, maar het aanleren van basale vaardigheden door het uitvoeren van eenvoudige taken. Van daaruit loopt de moeilijkheidsgraad geleidelijk op.

Om de gebruiker echt vaardig te maken, is het zaak de ondersteuning langzaam af te bouwen. Een van de mogelijkheden hierbij is het dynamisch maken van de checklists. In de eerste fase bevat deze: de handeling, een uitleg en een multimediaal element (afbeelding, of korte video). Naarmate het beheersingsniveau groeit, kan de gebruiker werken met een steeds verder uitgeklede instructie, totdat de vaardigheid volledig beheerst wordt.

Deze sessie geeft inzicht in het ontwikkeltraject en de wijze waarop het leermateriaal aan de gebruikers wordt aangeboden.


    Inschrijven
    Vragen over de gebruikersdag? Mail dan naar info@4cid.org.